تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی

مقصود از ارائه این مطلب تنها اطلاع رسانی بوده و دربرگیرنده توصیه سرمایه گذاری، یا پیشنهاد سرمایه گذاری یا پیشنهاد و یا درخواست هیچ گونه تراکنشی در ابزارهای مالی نبوده و نباید حاوی این گونه مطالب نیز تفسیر شود. عملکرد گذشته، عملکرد آینده را تضمین یا پیش‌بینی نمی‌کند. ORBEX اهداف شخصی سرمایه‌گذاری و یا شرایط مالی شما را مد نظر ندارد. ORBEX هیچ گونه مسئولیتی را در قبال دقیق یا کامل بودن اطلاعات ارائه ‌شده و یا هر گونه ضرری به کارگزاری سرمایه‌گذاری بر اساس توصیه‌ها، پیش‌بینی‌ها و یا سایر اطلاعات فراهم‌شده توسط هر یک از کارمندان ORBEX اشخاص ثالث و افرادی از این دست را بر عهده نمی‌گیرد. این نوشتار در راستای الزامات قانونی جهت تبلیغ استقلال تحقیقات سرمایه‌گذاری تهیه نشده و مشمول هیچ گونه ممنوعیتی در ارتباط با معاملات پیش از انتشار تحقیقات سرمایه‌گذاری نمی‌باشد. تمامی نظرات ابراز شده ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر نماید. هر گونه نظری که ارائه شده، ممکن است نظر شخصی گوینده بوده باشد و منعکس کننده نظرات ORBEX نیست. این متن نباید بدون اجازه قبلی ORBEX بازتولید و بازنشر گردد.