Nạp tiền với FasaPay

Trang Chủ » nhà đầu tư » Tài khoản Giao dịch » Nạp tài khoản » FasaPay
Bắt đầu Giao Dịch Forex Với Orbex Ngay Bây Giờ
Giao dịch FX & CFD có mức độ rủi ro cao, bao gồm cả vốn đầu tư

Fasapay

Điều khoản và Điều kiện Quan trọng

  • Vui lòng lưu ý rằng bằng việc nạp tiền vào tài khoản của bạn và/hoặc gửi yêu cầu rút tiền, bạn đồng ý với tất cả điều khoản và điều kiện bao gồm các điều khoản và điều kiện liên quan đến nạp tiền và rút tiền.
  • Nội dung sau đây là phần không thể thiếu của điều khoản và điều kiện:
  • Khách hàng đồng ý rằng Công ty có thể tính phí chuyển khoản của Khách hàng và/hoặc bất kỳ khoản phí nào khác trong trường hợp yêu cầu rút tiền được thực hiện bởi Khách hàng mà không có bất kỳ hoạt động giao dịch nào diễn ra giữa yêu cầu rút tiền đó và khoản nạp cuối cùng của Khách hàng.
  • Khách hàng đồng ý rằng Công ty có thể tùy ý và vào bất kỳ thời điểm nào và/hoặc nếu theo ý kiến riêng của mình đã xảy ra lạm dụng khoản phí chuyển khoản 0,00%, yêu cầu và/hoặc khấu trừ bất kỳ và/hoặc tất cả các khoản phí chuyển khoản từ (các) tài khoản của khách hàng và/hoặc đóng tài khoản của khách hàng và/hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác có thể coi là cần thiết như một khoản bồi thường cho việc lạm dụng nói trên.
  • Khách hàng thừa nhận và xác nhận rằng Công ty có thể tùy ý và bất cứ lúc nào và/hoặc vì bất kỳ lý do gì và/hoặc không có thông báo trước cho khách hàng và/hoặc không có sự đồng ý trước của khách hàng để tăng số tiền 0,00% phí chuyển khoản được trình bày trên Website-Tài khoản Giao dịch-trang Nạp tiền vào Tài khoản của Công ty cho bất kỳ khoản tiền nào khác mà Công ty cho là cần thiết.