SỰ AN TOÀN CỦA KHOẢN TIỀN GỬI

SỰ AN TOÀN CỦA KHOẢN TIỀN GỬI

Orbex Global Limited

Tuân thủ theo Giấy phép và Quy định từ FSC, (Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Mauritius), Orbex Global Limited sẽ duy trì tiền của khách hàng tách biệt với các quỹ / tài khoản riêng của mình và sẽ chỉ xử lý các khoản tiền đó cho mục đích được chỉ định.

Cảnh báo Nhà đầu tư: Giao dịch Forex & Giao dịch ngoại hối ký quỹ có độ rủi ro cao, và có lẽ không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.. Có khả năng bạn sẽ chịu lỗ trên một phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư, do đó bạn không nên đầu tư tiền nếu không có đủ khả năng xoay sở.